Hoạch định Phát triển Sản phẩm mới

Contact the Author

Please Sign In to contact this author.

Trong hoạt động kinh doanh, chiến lược phát triển sản phẩm mới luôn là mũi nhọn cho doanh nghiệp thúc đẩy doanh thu. Để có một sản phẩm đáp ứng nhu cầu của thị trường, đảm bảo doanh thu cho doanh nghiệp thì ngay từ bước xây dựng chiến lược cần có những nghiên cứu kỹ lưỡng nhất. Bài viết này CoDX gợi ý quy trình cơ bản xây dựng chiến lược phát triển sản phẩm mới cho doanh nghiệp.

Sản phẩm khác

Lên