Khóa CAPCUT Quạ HD Cực Đỉnh

Contact the Author

Please Sign In to contact this author.

Nội Dung Khóa Học

Bài 0: Giới Thiệu Capcut Pc
Bài 1: Flow Edit + Deadline
Bài 2: Những thông số của 1 video
Bài 3: Khởi đầu của tất cả Project
Bài 4: Những giao diện Project
Bài 5: Những kiến thức về phần mềm
Bài 6: Tối ưu không gian Work Space của Capcut
Bài 7: Âm thanh Audio – Sound fx
Bài 8: Âm thanh Capcut
Bài 9: Text và Caption
Bài 10: Làm đẹp Beauty
Bài 11: Effect – Transition
Bài 12: Tốc độ Velocity
Bài 13: Keyframe
Bài 14: Auto Cutout : Tách và Nền
Bài 15: Màu sắc
Bài 16: Proxy và Render

Sản phẩm khác

Lên