The first 6 weeks : 6 tuần đầu tiên của Brand Manager (Phần 1)

Contact the Author

Please Sign In to contact this author.

Chia sẻ những thông tin quan trọng nhất người Brand Manager cần phải tìm kiếm khi mới lên nắm một nhãn hàng và nơi có thể tìm những nguồn thông tin đó. Hướng dẫn cách làm một cuộc khảo sát thương hiệu toàn diện (Brand Audit) để từ đó tìm ra những vấn đề và cơ hội cho thương hiệu. Đây là khoá đầu tiên trong chuỗi 3 khoá học về chủ đề này. Phần 1 chia sẻ cách tìm hiểu về tình hình kinh doanh (BUSINESS) và người tiêu dùng (CONSUMER).

Sản phẩm khác

Lên